×

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

"Vạn Sự Như Ý, An Khang Thịnh Vượng | Đã Uống Rượu Bia thì Không Lái Xe"

A Little Wish (Nhạc Ngoại)

(一个小心愿) – (Yī Gè Xiǎo Xīn Yuan)
Sáng tác: nhạc Teresa Teng, thơ Composer Lyricist: Kunihiko Suzuki & Michie Onaka; Author: Chen Yunshan; Arranger: Lutoni - năm: 1980
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Teresa Teng: Ab

* This is a condensed layout with no Chinese characters or English translations. ** The extended layout with Chinese characters and English translations is provided below/after this condensed layout.

Verse 1: Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán

Verse 2: Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, wǒ fèn wài liú liàn

Chorus: Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la) Yuàn nà xiǎo yǔ xǐ qù chén yān (Sha la la la) Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la) Yuàn nà xiǎo yǔ fán yōu dōu xǐ biàn

Instrumental:

Repeat of Verse 1: Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán

Repeat of Verse 2: Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, wǒ fèn wài liú liàn

Chorus 2: Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la (Sha la la la) Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la la (Sha la la la)

Bridge (1/2 Step Up): Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la (Sha la la la)

Outro (Fade to End): Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la la (Sha la la la)

Verse 1: 看丝丝小雨 轻飘在窗前 Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián Look at the slightest rain, floating lightly in front of the window 听丝丝小雨 轻轻打在屋檐 Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán Listen to the drizzle, gently hit the eaves

Verse 2: 丝丝的小雨 悄悄来到人间 Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān The slightest drizzle, come quietly to the world 小雨多诗意 那小雨多可爱 我分外留恋 Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, Wǒ fèn wài liú liàn Light rain is more poetic that little rain is so cute, I miss you so much

Chorus 1: 一个小心愿 藏在我心田 Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la) A small wish, hidden in my heart 愿那小雨洗去尘烟 Yuàn nà xiǎo yǔ xǐ qù chén yān (Sha la la la) May the light rain wash away the dust and smoke 一个小心愿 藏在我心田 Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la) A small wish, idden in my heart 愿那小雨烦忧都洗遍 Yuàn nà xiǎo yǔ fán yōu dōu xǐ biàn May the light rain wash away all worries

Instrumental:

Repeat of Verse 1: 看丝丝小雨 轻飘在窗前 Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián Look at the slightest rain, floating lightly in front of the window 听丝丝小雨 轻轻打在屋檐 Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán Listen to the drizzle, gently hit the eaves

Repeat of Verse 2: 丝丝的小雨 悄悄来到人间 Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān The slightest drizzle, come quietly to the world 小雨多诗意 那小雨多可爱 我分外留恋 Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, Wǒ fèn wài liú liàn Light rain is more poetic that little rain is so cute, I miss you so much

Chorus 2: 沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Light rain and sand la la 沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la) Sha la la la la (Sha la la la) 沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), Xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Light rain and sand la la 沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), Sha la la la la la (Sha la la la)

Bridge (1/2 Step Up): 沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Light rain and sand la la 沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la) Sha la la la la (Sha la la la)

Outro (Fade to End): 沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), Xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Light rain and sand la la 沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), Sha la la la la la (Sha la la la)

== DẠO NHẠC ==

* This is a condensed layout with no Chinese characters or English translations. ** The extended layout with Chinese characters and English translations is provided below/after this condensed layout.

Verse 1: Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán

Verse 2: Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, wǒ fèn wài liú liàn

Chorus: Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la) Yuàn nà xiǎo yǔ xǐ qù chén yān (Sha la la la) Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la) Yuàn nà xiǎo yǔ fán yōu dōu xǐ biàn

Instrumental:

Repeat of Verse 1: Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán

Repeat of Verse 2: Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, wǒ fèn wài liú liàn

Chorus 2: Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la (Sha la la la) Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la la (Sha la la la)

Bridge (1/2 Step Up): Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la (Sha la la la)

Outro (Fade to End): Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la la (Sha la la la)

Verse 1: 看丝丝小雨 轻飘在窗前 Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián Look at the slightest rain, floating lightly in front of the window 听丝丝小雨 轻轻打在屋檐 Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán Listen to the drizzle, gently hit the eaves

Verse 2: 丝丝的小雨 悄悄来到人间 Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān The slightest drizzle, come quietly to the world 小雨多诗意 那小雨多可爱 我分外留恋 Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, Wǒ fèn wài liú liàn Light rain is more poetic that little rain is so cute, I miss you so much

Chorus 1: 一个小心愿 藏在我心田 Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la) A small wish, hidden in my heart 愿那小雨洗去尘烟 Yuàn nà xiǎo yǔ xǐ qù chén yān (Sha la la la) May the light rain wash away the dust and smoke 一个小心愿 藏在我心田 Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la) A small wish, idden in my heart 愿那小雨烦忧都洗遍 Yuàn nà xiǎo yǔ fán yōu dōu xǐ biàn May the light rain wash away all worries

Instrumental:

Repeat of Verse 1: 看丝丝小雨 轻飘在窗前 Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián Look at the slightest rain, floating lightly in front of the window 听丝丝小雨 轻轻打在屋檐 Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán Listen to the drizzle, gently hit the eaves

Repeat of Verse 2: 丝丝的小雨 悄悄来到人间 Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān The slightest drizzle, come quietly to the world 小雨多诗意 那小雨多可爱 我分外留恋 Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, Wǒ fèn wài liú liàn Light rain is more poetic that little rain is so cute, I miss you so much

Chorus 2: 沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Light rain and sand la la 沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la) Sha la la la la (Sha la la la) 沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), Xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Light rain and sand la la 沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), Sha la la la la la (Sha la la la)

Bridge (1/2 Step Up): 沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Light rain and sand la la 沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la) Sha la la la la (Sha la la la)

Outro (Fade to End): 沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), Xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la) Light rain and sand la la 沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦啦 Sha la la, sha la la (Sha la la la), Sha la la la la la (Sha la la la)

== HẾT BÀI ==

* This is a condensed layout with no Chinese characters or English translations.
** The extended layout with Chinese characters and English translations is provided below/after this condensed layout.Verse 1:
Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián
Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán

Verse 2:
Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān
Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, wǒ fèn wài liú liàn

Chorus:
Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la)
Yuàn nà xiǎo yǔ xǐ qù chén yān (Sha la la la)
Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la)
Yuàn nà xiǎo yǔ fán yōu dōu xǐ biàn

Instrumental:

Repeat of Verse 1:
Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián
Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán

Repeat of Verse 2:
Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān
Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, wǒ fèn wài liú liàn

Chorus 2:
Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la)
Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la (Sha la la la)
Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la)
Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la la (Sha la la la)

Bridge (1/2 Step Up):
Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la)
Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la (Sha la la la)

Outro (Fade to End):
Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la)
Sha la la, sha la la (Sha la la la), sha la la la la la (Sha la la la)


Verse 1:
看丝丝小雨 轻飘在窗前
Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián
Look at the slightest rain, floating lightly in front of the window
听丝丝小雨 轻轻打在屋檐
Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán
Listen to the drizzle, gently hit the eaves

Verse 2:
丝丝的小雨 悄悄来到人间
Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān
The slightest drizzle, come quietly to the world
小雨多诗意 那小雨多可爱 我分外留恋
Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, Wǒ fèn wài liú liàn
Light rain is more poetic that little rain is so cute, I miss you so much

Chorus 1:
一个小心愿 藏在我心田
Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la)
A small wish, hidden in my heart
愿那小雨洗去尘烟
Yuàn nà xiǎo yǔ xǐ qù chén yān (Sha la la la)
May the light rain wash away the dust and smoke
一个小心愿 藏在我心田
Yī gè xiǎo xīn yuàn, cáng zài wǒ xīn tián (Sha la la la)
A small wish, idden in my heart
愿那小雨烦忧都洗遍
Yuàn nà xiǎo yǔ fán yōu dōu xǐ biàn
May the light rain wash away all worries

Instrumental:

Repeat of Verse 1:
看丝丝小雨 轻飘在窗前
Kàn sī sī xiǎo yǔ, qīng piāo zài chuāng qián
Look at the slightest rain, floating lightly in front of the window
听丝丝小雨 轻轻打在屋檐
Tīng sī sī xiǎo yǔ, qīng qīng dǎ zài wū yán
Listen to the drizzle, gently hit the eaves

Repeat of Verse 2:
丝丝的小雨 悄悄来到人间
Sī sī de xiǎo yǔ, qiāo qiāo lái dào rén jiān
The slightest drizzle, come quietly to the world
小雨多诗意 那小雨多可爱 我分外留恋
Xiǎo yǔ duō shī yì, nà xiǎo yǔ duō kě ài, Wǒ fèn wài liú liàn
Light rain is more poetic that little rain is so cute, I miss you so much

Chorus 2:
沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦
Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la)
Light rain and sand la la
沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦
Sha la la, sha la la (Sha la la la) Sha la la la la (Sha la la la)
沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦
Sha la la, sha la la (Sha la la la), Xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la)
Light rain and sand la la
沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦啦
Sha la la, sha la la (Sha la la la), Sha la la la la la (Sha la la la)

Bridge (1/2 Step Up):
沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦
Sha la la, sha la la (Sha la la la), xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la)
Light rain and sand la la
沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦
Sha la la, sha la la (Sha la la la) Sha la la la la (Sha la la la)

Outro (Fade to End):
沙啦沙啦啦 小雨沙啦啦
Sha la la, sha la la (Sha la la la), Xiǎo yǔ shā lā lā (Sha la la la)
Light rain and sand la la
沙啦沙啦啦 沙啦啦啦啦啦
Sha la la, sha la la (Sha la la la), Sha la la la la la (Sha la la la)
 

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Nhạc Điện Tử - Học Làm Nhạc EDM Cho Người Mới

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(15/01/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)