Chiếc Khăn Piêu

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Fox || Đơn ca: Nam: Bm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Tùng Dương: Bm
  • Kiều Hưng: Cm
  • Bùi Ngọc Liên: Em

Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng, Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu...

Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâụ, Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đây, Vương trên cây.. Xuỵt ...

Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, Thôi này đừng, tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn Piêu đây, Astri ơi... Á ơi, có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ...

Tiếng tôi vang rừng núi.. sao không ai trả lời... Nhắn tin theo cùng gió... khăn còn đây đợi người... Astri ơi!...

== DẠO NHẠC ==

Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng, Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu...

Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâụ, Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đây, Vương trên cây.. Xuỵt ...

Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, Thôi này đừng, tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn Piêu đây, Astri ơi... Á ơi, có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ...

Tiếng tôi vang rừng núi.. sao không ai trả lời... Nhắn tin theo cùng gió... khăn còn đây đợi người... Astri ơi!...

Á ơi, có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ... Tiếng tôi vang rừng núi.. sao không ai trả lời... Nhắn tin theo cùng gió... khăn còn đây đợi người... Astri... ơi!......

== HẾT BÀI ==

Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng, 
Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu... 
Chiếc khăn Piêu Thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâu,  
Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâỵ 
Vương trên cây.. Xuỵt ... 

Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, 
Thôi này đừng, tìm trong rừng, lạc trong rừng, 
nát hoa rừng khăn Piêu đây, Astri ơi... 

Á ơi, có phải thắm thiết duyên nhau, 
chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ...

 
Tiếng tôi vang rừng núi.. sao không ai trả lời... 
Nhắn tin theo cùng gió... khăn còn đây đợi người...
Astri ơi!...

Nghe con [Am] chim cúc [C9] cu kìa nó [Fmaj7] hát lên một câu .[G] rằng
Có một [Am] nàng ở trong [C9] rừng tìm trong [Fmaj7] rừng,
Kiếm trong [G] rừng chiếc khăn [D7] piêu

Chiêc khăn [Am] piêuThêu chỉ [C9] hồngđể gió [Fmaj7]cuốn bay về [G] đâu
Chiêc khăn [Am] piêu thêu chỉ [C9] hồngtheo gió [Fmaj7] cuốn bay về [G] đâỵ
Vương trên [D7] câỵ

Astri [Am] ơi tới [C9] đây nhặt lấy [Fmaj7] chiếc khăn đẹp [G] nàỵ
Thôi này [Am] đừng tìm trong [C9] rừng, lạc trong [Fmaj7] rừng
Nát hoa [G] rừng khăn Piêu [D7] đâỵ

Á [Am] ơi có [C9] phải thắm thiết [Fmaj7] duyên [G] nhau
Chiếc [Am] khăn [C9] đây làm [Fmaj7] mối nối duyên [G] nhau thời tôi [Am] chờ

Tiếng tôi vang rừng [Dm9] núi sao không ai trả [Fmaj7] lời
Nhắn tin theo cùng [G] gió Khăn còn đây đợi [Am] người Astri ơi!