Lý Ngựa Ô

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Chachacha || Đơn ca: Nam: Bb

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Ái Vân: Am
  • Ngọc Ánh: Bm

Khớp con ngựa ngựa ô... Khớp con ngựa ngựa ô, Ngựa ô anh thắng, Anh khớp cái kiệu vàng (ư...) Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, Búp sen lá dặm, Dây cương nhuộm thắm, Cán roi anh bịt đồng thòa...

[ĐK: ] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh, Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh...

* Khớp con ngựa ngựa ô... Khớp con ngựa ngựa ô, Ngựa ô anh thắng, Anh khớp cái kiệu vàng (ư...) Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, Búp sen lá dặm, Dây cương nhuộm thắm, Cán roi anh bịt đồng thòa...

[ĐK *: ] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh, Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh...

== DẠO NHẠC ==

Khớp con ngựa ngựa ô... Khớp con ngựa ngựa ô, Ngựa ô anh thắng, Anh khớp cái kiệu vàng (ư...) Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, Búp sen lá dặm, Dây cương nhuộm thắm, Cán roi anh bịt đồng thòa...

[ĐK: ] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh, Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh...

* Khớp con ngựa ngựa ô... Khớp con ngựa ngựa ô, Ngựa ô anh thắng, Anh khớp cái kiệu vàng (ư...) Trong sân pháo nổ, cả họ mừng vui, Em mang áo đỏ, chân đi hài tía, Thắt lưng dây lụa màu vàng...

[ĐK *: ] Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh đưa nàng về dinh, Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, Anh theo nàng về dinh......

== HẾT BÀI ==

1. Khớp con ngựa ngựa ô...
Khớp con ngựa ngựa ô,
Ngựa ô anh thắng,
Anh khớp cái kiệu vàng (ư...)
Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, 
Búp sen lá dặm,
Dây cương nhuộm thắm,
Cán roi anh bịt đồng thòa...


Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, 
Anh đưa nàng về dinh, 
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, 
Anh đưa nàng về dinh...

2. Khớp con ngựa ngựa ô...
Khớp con ngựa ngựa ô, 
Ngựa ô anh khớp đi khắp các nẻo xa, 
Đi qua núi mộng, trở lại đồi mơ, 
Đi bên suối đợi, đi sang rừng nhớ, 
Dắt nhau trông biển hẹn hò (ơ)...


Là theo í a theo nàng, anh theo nàng, 
Anh theo nàng một phen (ơ), 
Là theo í a theo nàng, anh theo nàng, 
Anh theo nàng một phen...

3. Khớp con ngựa ngựa ô, 
Khớp con ngựa ngựa ô, 
Ngựa ô anh khớp duyên bén ta thành đôi, 
Trong sân pháo nổ, cả họ mừng vui, 
Em mang áo đỏ, chân đi hài tía, 
Thắt lưng dây lụa màu vàng (ơ)...


Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng, 
Lễ tơ hồng cùng nhau (ơ), 
Cùng nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng, 
Lễ tơ hồng cùng nhau...

Intro: [Am][Em]-[Am][Dm][Em]- [Am][Em]-[Am][Dm][Am]
[Am] Khớp con ngựa ngựa [G] ô, [Dm] ô là ô ngưa ô anh [G] khớp
[Am] Khớp con ngựa ngựa [G] ô, [Dm] ô là ô là anh đưa [Am] nàng, [C] ứ ư ừ ứ [Dm] ư

1. [Am] Khớp con ngựa ngựa [Dm] ô, [Am] hớp con ngựa ngựa [Dm] ô
Ngựa ô anh [Am] thắng, anh thắng cái kiệu [Dm] vàng, [am] ứ ư ừ ứ [Dm] ư!
Anh tra khớp [Am] bạc, lục lạc đồng [Dm] đen
Búp sen lá [Am] dặm, giây cương nhuộm [C] thắm cán roi anh bịt đồng [G] thòa
Là [Dm] đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, [F] anh đưa nàng về [G] dinh
Là [Dm] đưa ý a đưa nàng, đưa nàng, [F] anh đưa nàng về [G] dinh

2. [Am] Khớp con ngựa ngựa [Dm] ô, [Am] Khớp con ngựa ngựa [Dm] ô
Ngựa ô anh [Am] khớp đi khắp các nẻo [Dm] xa, [am] ứ ư ừ ứ [Dm] ư!
Đi qua núi [Am] mộng, trở lại đồi [Dm] mơ
Đi bên suối [Am] đợi, đi sang rừng [C] nhớ dắt nhau trông biển hẹn [G] hò (ơ)
Là [Dm] theo í a theo nàng, anh theo nàng, [F] anh theo nàng một [G] phen (ơ)
Là [Dm] theo í a theo nàng, anh theo nàng, [F] anh theo nàng một [G] phen

3. [Am] Khớp con ngựa ngựa [Dm] ô, [Am] khớp con ngựa ngựa [Dm] ô
Ngựa ô anh [Am] khớp duyên bén ta thành [Dm] đôi [Am] ứ ư ừ ứ [Dm] ư!
Trong sân pháo [Am] nổ, cả họ mừng [Dm] vui
Em mang áo [Am] đỏ, chân đi hài [C] tía, thắt lưng dây lụa màu [G] vàng (ơ)
Cùng [Dm] nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng, [F] lễ tơ hồng cùng [G] nhau (ơ)
Cùng [Dm] nhau í a tơ hồng, lễ tơ hồng, [F] lễ tơ hồng cùng [G] nhau [Am] ư ư ừ ứ [F] ư!

Outtro: Ngựa ô anh [Am] khớp, anh khớp, anh khớp con ngựa ngựa [G] ô,
Ngựa ô anh [F] thắng, anh thắng, thắng anh đưa [Am] nàng
Ngựa ô anh [Am] khớp, anh khớp, anh khớp con ngựa ngựa [G] ô
Ngựa ô anh [F] thắng, anh [G] thắng, anh đưa nàng về [Am] dinh
[G] Em theo chàng về [F] dinh, [G] anh đưa nàng về [Am] dinh, [G] đôi ta cùng về [Am] dinh