Lý Cây Khế

Trèo lên cây khế mà rung
Khế rụng đùng đùng không biết khế ai
Khế này là khế ông Cai
Khế chưa mà có trái là chị hai nó có chồng

Lý Con Sáo Sang Sông

Ợ ơ ợ ơ. Ai xui mà con sáo cái nó sang sông cái nó sang sông ơ ơ.
Cho nên cái mà con sáo ợ ơ ợ ơ sổ lồng cái kìa bay xa
Cái kìa bay xa, cái lý sông mã, cái lý xàng xê
Đôi ta về thành thị ơi sáo bay ơi

Inh Lả Ơi

Inh lả ơi, sao noọng ơi
Khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời
Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười
Inh lả ơi, sao noọng ơi !!!

Lý So Le

Khi buồn tôi muốn kể chuyện Vân Tiên
Nhưng mà hồi tưởng lại tôi muốn kể xuyên qua cái tình đời

Trống Cơm

Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một bầy tang tình con xít
Một đàn tang tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai

Lý Con Cóc

Cóc chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu
Chàng Hiu nó bèn đi hỏi,
Nhái lắc đầu nàng lại chẳng ưng
Lắc đầu hổng ưng!

Lúng Liếng

Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i
Mắt í i i người, là người lóng ì lánh í ơ ơ cũng rằng như sao
là sao í í trên trời là chứ em có a nhớ người lắm i ì lắm i
phú lý tình là đôi người ơi, là chứ em có a say người
lắm i lắm i phú lý tình là đôi người ơi